Bảng thống kê chu kỳ max dàn cùng về KQXSMB

Dàn số: 38 68
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 9 ngày tính cả ngày về
(29/01/2019 đến 01/02/2019)
Điểm gan đến nay là: 1 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 25/01/2022)