• Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :

Bảng thống kê chu kỳ dàn đặc biệt KQXSMB

Dàn số: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 53 ngày tính cả ngày về
(13/07/2018 đến 04/09/2018)
Điểm gan đến nay là: 21 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 13/04/2021)