Bảng thống kê đầu đuồi lô tô KQXSMB

Thống kê đầu lô tô 04/06/2021 - 24/06/2021

Ngày/Đầu0123456789
24/06/211 lần3 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
23/06/211 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
22/06/214 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
21/06/213 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20/06/214 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
19/06/210 lần7 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18/06/214 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
17/06/214 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
16/06/212 lần4 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần
15/06/212 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
14/06/211 lần1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
13/06/214 lần1 lần3 lần1 lần6 lần5 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
12/06/215 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11/06/215 lần3 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
10/06/213 lần2 lần0 lần4 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
09/06/215 lần4 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần7 lần
08/06/214 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần6 lần
07/06/214 lần1 lần2 lần2 lần5 lần4 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
06/06/214 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần
05/06/214 lần4 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
04/06/211 lần6 lần6 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần

Thống kê đuôi lô tô 04/06/2021 - 24/06/2021

Ngày/Đầu0123456789
24/06/211 lần0 lần7 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
23/06/213 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
22/06/214 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần6 lần3 lần
21/06/215 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
20/06/214 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19/06/216 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
18/06/212 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
17/06/212 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
16/06/212 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
15/06/211 lần2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần
14/06/214 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
13/06/212 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
12/06/212 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
11/06/212 lần4 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
10/06/212 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09/06/212 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
08/06/211 lần4 lần0 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
07/06/213 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
06/06/211 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần
05/06/212 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
04/06/215 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần