Bảng thống kê đầu đuồi lô tô KQXSMB

Thống kê đầu lô tô 06/11/2021 - 26/11/2021

Ngày/Đầu0123456789
26/11/211 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần6 lần5 lần0 lần3 lần
25/11/212 lần2 lần2 lần5 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
24/11/212 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
23/11/212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
22/11/213 lần0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần7 lần
21/11/211 lần8 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần6 lần2 lần0 lần
20/11/212 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần
19/11/215 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
18/11/215 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
17/11/211 lần4 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
16/11/214 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
15/11/212 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần5 lần
14/11/214 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
13/11/211 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
12/11/215 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
11/11/212 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
10/11/212 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần6 lần3 lần3 lần
09/11/213 lần5 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
08/11/214 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
07/11/211 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần8 lần3 lần1 lần
06/11/215 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần

Thống kê đuôi lô tô 06/11/2021 - 26/11/2021

Ngày/Đầu0123456789
26/11/213 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25/11/213 lần2 lần3 lần3 lần4 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24/11/215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23/11/212 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
22/11/211 lần5 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần
21/11/216 lần1 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
20/11/211 lần6 lần1 lần5 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
19/11/213 lần0 lần8 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
18/11/216 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
17/11/212 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
16/11/215 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
15/11/211 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần2 lần7 lần0 lần2 lần
14/11/216 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13/11/215 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
12/11/212 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
11/11/213 lần2 lần4 lần2 lần6 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10/11/214 lần5 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
09/11/213 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
08/11/214 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
07/11/212 lần6 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
06/11/212 lần3 lần5 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần