Bảng tổng hợp chu kỳ đặc biệt KQXSMB

Bảng chu kỳ đặc biệt theo đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 26/01/2022(98409) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
- Đuôi 1 ra ngày 14/01/2022(87219) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 72
- Đuôi 2 ra ngày 15/01/2022(20222) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày 67
- Đuôi 3 ra ngày 24/01/2022(97132) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 64
- Đuôi 4 ra ngày 27/01/2022(16440) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
- Đuôi 5 ra ngày 25/01/2022(20653) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 59
- Đuôi 6 ra ngày 08/01/2022(98969) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 64
- Đuôi 7 ra ngày 01/01/2022(10676) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày 45
- Đuôi 8 ra ngày 23/01/2022(28383) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 66
- Đuôi 9 ra ngày 09/01/2022(93093) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 18 ngày 51

Bảng chu kỳ đặc biệt theo đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 27/01/2022(16440) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 57
- Đuôi 1 ra ngày 17/01/2022(88041) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 71
- Đuôi 2 ra ngày 24/01/2022(97132) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 78
- Đuôi 3 ra ngày 25/01/2022(20653) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 60
- Đuôi 4 ra ngày 22/01/2022(74954) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 87
- Đuôi 5 ra ngày 21/01/2022(78645) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 61
- Đuôi 6 ra ngày 01/01/2022(10676) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày 56
- Đuôi 7 ra ngày 11/01/2022(55427) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 16 ngày 61
- Đuôi 8 ra ngày 13/01/2022(46638) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 14 ngày 106
- Đuôi 9 ra ngày 26/01/2022(98409) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 71

Bảng chu kỳ đặc biệt theo tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 14/01/2022(87219) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 53
- Tổng 1 ra ngày 23/01/2022(28383) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 63
- Tổng 2 ra ngày 18/01/2022(46384) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 84
- Tổng 3 ra ngày 20/01/2022(71085) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 77
- Tổng 4 ra ngày 27/01/2022(16440) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
- Tổng 5 ra ngày 24/01/2022(97132) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 58
- Tổng 6 ra ngày 30/12/2021(62033) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 28 ngày 66
- Tổng 7 ra ngày 03/01/2022(37061) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 24 ngày 54
- Tổng 8 ra ngày 25/01/2022(20653) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
- Tổng 9 ra ngày 26/01/2022(98409) đến 27/01/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 91